قیمت آهن آلات

تاریخ به روز رسانی : ۱۶ / ۰۴ / ۱۳۹۷

.

نام دسته نوع وزن قیمت (ریال)
نبشی نبشی نبشی ۰۸.۱۶ ۱۸۷۰
تیر آهن تیر آهن ۱۲ متری ۳۶۹ ۹۷۰۰۰۰
ورق سیاه ورق سیاه ۱.۵ * ۶ ۳۵۳ ۱۸۳۵
پروفیل پروفیل قوطی ۸۰ * ۴۰ ۲.۵۷ ۲۲۸۵
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه رول ورق ۱x ۴۰۰۰~۶۰۰۰ ۲۶۶۰
ورق سیاه ورق سیاه ۱.۵ * ۶ ۴۲۴ ۱۸۴۵
ناودانی ناودانی ۱۱.۸۰ متری ۲۶۴ ۳۹۵۰
میلگرد میلگرد ۱۲ متری ۵۶ ۱۸۳۵
پروفیل پروفیل قوطی ۷۰ * ۷۰ ۴.۱۹ ۲۲۸۵
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه رول ورق ۱x ۴۰۰۰~۶۰۰۰ ۲۶۸۰
میلگرد میلگرد ۱۲ متری ۱۵ ۱۸۲۰
پروفیل پروفیل قوطی ۲۰ * ۲۰ ۱.۶ ۲۳۰۵
ناودانی ناودانی ۱۱.۸۰ متری ۱۹۲ ۲۱۰۰
نبشی نبشی نبشی ۳۲.۵۲ ۱۸۷۰
میلگرد میلگرد ۱۲ متری ۲۵ ۱۸۲۰
ورق سیاه ورق سیاه ۱.۵ * ۶ ۷۰۶ ۱۸۵۵
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه رول ورق ۱x ۴۰۰۰~۶۰۰۰ ۲۸۱۰
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه رول ورق ۱x ۴۰۰۰~۶۰۰۰
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه رول ورق ۱x ۴۰۰۰~۶۰۰۰
ورق سیاه ورق سیاه ۱.۵ * ۶ ۶۰۰ ۱۸۵۵
پروفیل پروفیل قوطی ۱۰ * ۳۰ ۱.۶ ۲۳۷۵
میلگرد میلگرد شاخه ۸ ۲۰۷۵
نبشی نبشی نبشی ۹۰.۰۶ ۱۸۷۰
میلگرد میلگرد ۱۲ متری ۳۰ ۱۸۲۰
تیر آهن تیر آهن ۱۲ متری ۲۲۵ ۴۰۲۰۰۰
پروفیل پروفیل قوطی ۲۵ * ۲۵ ۱.۳۷ ۲۲۸۵
صفحه ستون صفحه ستون برش خورده ۱۸۷۰
تیر آهن تیر آهن ۱۲ متری ۴۳۴ ۱۰۷۵۰۰۰
ورق سیاه ورق سیاه ۱ * ۲ ۶۴ ۱۸۳۵
تسمه تسمه ۶ متری ۷.۰۶۵
ناودانی ناودانی ۱۱.۸۰ متری ۱۰۳ ۱۹۲۰
تسمه تسمه ۶ متری ۴.۰۱۷
تیر آهن تیر آهن ۱۲ متری ۲۷۶ ۶۹۰۰۰۰
تسمه تسمه ۶ متری ۱۱.۷۷
ورق سیاه ورق سیاه ۱.۲۵ * ۶ ۱۷۶۰
صفحه ستون صفحه ستون برش خورده ۱۹۰۰
میلگرد میلگرد ۱۲ متری ۳۶ ۱۸۲۰
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه رول ورق ۱x ۴۰۰۰~۶۰۰۰ ۲۸۰۰
پروفیل پروفیل قوطی ۴۰ * ۱۰۰ ۵.۱۸ ۲۲۸۵
پروفیل پروفیل قوطی ۱۰ * ۲۵ ۰.۹ ۲۳۳۵
صفحه ستون صفحه ستون برش خورده ۲۱۹۵
میلگرد میلگرد ۱۲ متری ۴۷ ۱۸۲۰
صفحه ستون صفحه ستون برش خورده ۱۸۷۰
تسمه تسمه ۶ متری ۵.۸۸۷
ورق سیاه ورق سیاه ۱.۵ * ۶ ۱۰۶۰ ۱۸۹۰
تیر آهن تیر آهن ۱۲ متری ۱۹۵ ۳۶۲۰۰۰
ورق سیاه ورق سیاه ۲ * ۱ ۴۸ ۱۸۳۵
ورق سیاه ورق سیاه ۱.۲۵ * ۶ ۱۴۱۳
میلگرد میلگرد ۱۲ متری ۷.۵ ۱۸۲۵
پروفیل پروفیل قوطی ۱۰ * ۲۰ ۰.۸۹ ۲۳۷۵
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه رول ورق ۱x ۴۰۰۰~۶۰۰۰
نبشی نبشی نبشی ۱۲۹.۶ ۱۸۷۰
نبشی نبشی نبشی ۵۷.۹۶ ۱۸۷۰
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه رول ورق ۱x ۴۰۰۰~۶۰۰۰
ناودانی ناودانی ۱۱.۸۰ متری ۱۶۰.۸ ۱۹۲۰
ناودانی ناودانی ۱۱.۸۰ متری ۳۰۳.۶
ورق سیاه ورق سیاه ۱.۵ * ۶ ۸۴۸ ۱۸۵۵
میلگرد میلگرد کلاف ۴.۵ ۲۴۵۰
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه رول ورق ۱x ۴۰۰۰~۶۰۰۰ ۲۸۰۰
میلگرد میلگرد ۱۲ متری ۱۹ ۱۸۱۵
ناودانی ناودانی ۱۱.۸۰ متری ۲۶۴
صفحه ستون صفحه ستون برش خورده ۱۸۷۰
تیر آهن تیر آهن ۱۲ متری ۱۲۵ ۲۴۱۰۰۰
پروفیل پروفیل پروفیل درب و پنجره هر متر ۲.۴۴ ۲۲۸۵
تسمه تسمه ۶ متری ۹.۴۲۰
نبشی نبشی نبشی ۱۴.۵۲ ۱۸۷۰
میلگرد میلگرد ۱۲ متری ۱۱ ۱۸۲۵
ورق سیاه ورق سیاه ۱.۲۵ * ۶ ۱۴۷۰
تیر آهن تیر آهن ۱۲ متری ۳۱۵ ۷۶۰۰۰۰
ناودانی ناودانی ۱۱.۸۰ متری ۱۲۷.۲ ۱۹۲۰
تیر آهن تیر آهن ۱۲ متری ۱۵۵ ۳۱۲۰۰۰
پروفیل پروفیل قوطی ۲۰ * ۳۰ ۱.۳۷ ۲۳۰۰
ناودانی ناودانی ۱۱.۸۰ متری ۸۵ ۱۹۲۰
ورق سیاه ورق سیاه رول ۳۲
نبشی نبشی نبشی ۲۲.۶۲ ۱۸۷۰
پروفیل پروفیل قوطی ۳۰ * ۳۰ ۱.۶۸ ۲۲۸۵
بستن