قیمت کنسول بازی

تاریخ به روز رسانی : ۱۶ / ۰۴ / ۱۳۹۷

.

نام شرکت مگا پیکسل قیمت (ریال)
پلی استیشن سونی دو دسته PS۴ Pro HDR ۱TB Region ۲ Sony ۱۶۰ GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Core ۳.۲GHz – پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz – حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث ۳۶,۶۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی دو دسته PS۴ Pro HDR ۱TB PES۲۰۱۸ Sony ۱۶۰ GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Core ۳.۲GHz – پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz – حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث ۴۱,۷۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی دو دسته PS۴ Pro ۱TB Region ۲ Sony ۱۶۰ GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Core ۳.۲GHz – پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz – حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث ۳۸,۶۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی دو دسته PS۴ ۵۰۰GB Region ۲ Sony ۱۶۰ GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Core ۳.۲GHz – پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz – حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی دو دسته PS۴ ۱TB Region ۲ Sony ۱۶۰ GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Core ۳.۲GHz – پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz – حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی با فرمان بازی PS۴ Pro ۱TB Region ۲ Sony ۱۶۰ GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Core ۳.۲GHz – پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz – حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث ۵۲,۰۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی با پایه PS۴ Slim ۱TB Region ۲ Sony ۱۶۰ GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Core ۳.۲GHz – پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz – حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث ۳۲,۶۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی با اشتراک PS۴ Pro HDR ۱TB Region ۲ Sony ۱۶۰ GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Core ۳.۲GHz – پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz – حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث ۳۴,۸۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Slim HDR ۱TB Region ۳ Sony ۱۶۰ GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Core ۳.۲GHz – پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz – حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Slim HDR ۱TB Region ۲ Black Sony ۱۶۰ GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Core ۳.۲GHz – پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz – حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث ۱۷,۶۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Slim HDR ۱TB Region ۱ Sony ۱۶۰ GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Core ۳.۲GHz – پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz – حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Slim ۵۰۰GB Region۲ ۳ Game Sony ۱۶۰ GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Core ۳.۲GHz – پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz – حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث ۲۷,۷۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Slim ۵۰۰GB Region ۲ White Sony ۱۶۰ GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Core ۳.۲GHz – پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz – حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث ۲۴,۵۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Slim ۵۰۰GB Region ۲ Gold Sony ۱۶۰ GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Core ۳.۲GHz – پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz – حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث ۲۵,۷۲۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Slim ۵۰۰GB Region ۲ FIFA۱۸ Sony ۱۶۰ GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Core ۳.۲GHz – پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz – حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث ۲۶,۲۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Slim ۵۰۰GB Region ۲ Black Sony ۱۶۰ GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Core ۳.۲GHz – پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz – حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث ۲۰,۴۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Slim ۵۰۰GB Region ۲ Sony ۱۶۰ GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Core ۳.۲GHz – پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz – حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث ۱۷,۱۹۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Slim ۵۰۰GB Gran Turismo Sony ۱۶۰ GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Core ۳.۲GHz – پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz – حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث ۲۶,۵۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Slim ۱TB Region ۲ PES۱۸ Sony ۱۶۰ GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Core ۳.۲GHz – پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz – حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث ۳۳,۸۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Slim ۱TB Region ۲ FIFA۱۸ Sony ۱۶۰ GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Core ۳.۲GHz – پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz – حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث ۲۸,۵۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Slim ۱TB Region ۲ Fifa۱۸ Sony ۱۶۰ GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Core ۳.۲GHz – پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz – حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Slim ۱TB Region ۲ Sony ۱۶۰ GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Core ۳.۲GHz – پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz – حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث ۲,۷۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Slim ۱TB Call of Duty Infinite Sony ۱۶۰ GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Core ۳.۲GHz – پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz – حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث ۳۰,۴۹۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Pro HDR ۱TB Region ۲ White Sony ۱۶۰ GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Core ۳.۲GHz – پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz – حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث ۳۹,۰۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Pro HDR ۱TB Region ۲ FIFA۱۸ Sony ۱۶۰ GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Core ۳.۲GHz – پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz – حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث ۴۱,۰۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Pro HDR ۱TB Region ۲ Sony ۱۶۰ GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Core ۳.۲GHz – پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz – حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث ۳۴,۹۹۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Pro HDR ۱TB Gran Turismo Sony ۱۶۰ GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Core ۳.۲GHz – پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz – حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث ۴۱,۱۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Pro ۱TB Region ۲ White Sony ۱۶۰ GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Core ۳.۲GHz – پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz – حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث ۳۴,۵۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Pro ۱TB Region ۲ FIFA۱۸ Sony ۱۶۰ GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Core ۳.۲GHz – پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz – حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث ۳۶,۲۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Pro ۱TB Region ۲ Sony ۱۶۰ GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Core ۳.۲GHz – پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz – حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث ۳,۲۳۹,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Pro ۱TB God of War Limited Sony ۱۶۰ GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Core ۳.۲GHz – پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz – حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث ۴۳,۵۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ ۵۰۰GB Region ۲ Uncharted ۴ Sony ۱۶۰ GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Core ۳.۲GHz – پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz – حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث ۲۲,۰۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ ۵۰۰GB Region ۲ Fifa۱۸ Sony ۱۶۰ GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Core ۳.۲GHz – پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz – حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ ۵۰۰GB Region ۲ Sony ۱۶۰ GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Core ۳.۲GHz – پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz – حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث ۱۵,۵۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ ۱TB Region ۲ Sony ۱۶۰ GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Core ۳.۲GHz – پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz – حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث ۲۴,۰۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۳ Super Slim ۵۰۰GB Sony ۱۶۰ GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Core ۳.۲GHz – پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz – حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث ۱۴,۵۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۳ Slim ۳۲۰GB Sony ۱۶۰ GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Core ۳.۲GHz – پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz – حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث ۱۱,۵۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۳ Slim ۱۶۰GB Sony ۱۶۰ GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Core ۳.۲GHz – پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz – حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث ۹,۹۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۲ Sony ۱۶۰ GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Core ۳.۲GHz – پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz – حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث ۴,۰۰۰,۰۰۰
باندل پلی استیشن سونی PS۴ Slim ۱TB Region ۲ Sony ۱۶۰ GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Core ۳.۲GHz – پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz – حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
ایکس باکس مایکروسافت با کینکت Xbox One S ۱TB Xbox ۴ GB/DVD-ROM/پردازشگر اصلی: IBM PowerPC ۳ cores ۳.۲ GHz – پردازشگر گرافیکی : ۵۰۰ MHz “Xenos” – حافظه کش: ۱/شبکه بی سیم Wi-Fi شبکه Ethernet ۳۹,۵۰۰,۰۰۰
ایکس باکس مایکروسافت با فرمان بازی Xbox One S ۱TB Xbox ۴ GB/DVD-ROM/پردازشگر اصلی: IBM PowerPC ۳ cores ۳.۲ GHz – پردازشگر گرافیکی : ۵۰۰ MHz “Xenos” – حافظه کش: ۱/شبکه بی سیم Wi-Fi شبکه Ethernet ۲۶,۵۰۰,۰۰۰
ایکس باکس مایکروسافت Xbox One X ۱TB Xbox ۴ GB/DVD-ROM/پردازشگر اصلی: IBM PowerPC ۳ cores ۳.۲ GHz – پردازشگر گرافیکی : ۵۰۰ MHz “Xenos” – حافظه کش: ۱/شبکه بی سیم Wi-Fi شبکه Ethernet ۳۶,۹۷۰,۰۰۰
ایکس باکس مایکروسافت Xbox One S ۵۰۰GB Xbox ۴ GB/DVD-ROM/پردازشگر اصلی: IBM PowerPC ۳ cores ۳.۲ GHz – پردازشگر گرافیکی : ۵۰۰ MHz “Xenos” – حافظه کش: ۱/شبکه بی سیم Wi-Fi شبکه Ethernet ۱۳,۵۵۰,۰۰۰
ایکس باکس مایکروسافت Xbox One S ۱TB Xbox ۴ GB/DVD-ROM/پردازشگر اصلی: IBM PowerPC ۳ cores ۳.۲ GHz – پردازشگر گرافیکی : ۵۰۰ MHz “Xenos” – حافظه کش: ۱/شبکه بی سیم Wi-Fi شبکه Ethernet ۲,۴۲۶,۰۰۰
ایکس باکس مایکروسافت Xbox One ۵۰۰GB Xbox ۴ GB/DVD-ROM/پردازشگر اصلی: IBM PowerPC ۳ cores ۳.۲ GHz – پردازشگر گرافیکی : ۵۰۰ MHz “Xenos” – حافظه کش: ۱/شبکه بی سیم Wi-Fi شبکه Ethernet ۱۷,۵۰۰,۰۰۰
ایکس باکس مایکروسافت Xbox One ۱TB Xbox ۴ GB/DVD-ROM/پردازشگر اصلی: IBM PowerPC ۳ cores ۳.۲ GHz – پردازشگر گرافیکی : ۵۰۰ MHz “Xenos” – حافظه کش: ۱/شبکه بی سیم Wi-Fi شبکه Ethernet ۱۵,۴۰۰,۰۰۰
ایکس باکس مایکروسافت Xbox ۳۶۰ Super Slim ۴GB Xbox ۴ GB/DVD-ROM/پردازشگر اصلی: IBM PowerPC ۳ cores ۳.۲ GHz – پردازشگر گرافیکی : ۵۰۰ MHz “Xenos” – حافظه کش: ۱/شبکه بی سیم Wi-Fi شبکه Ethernet ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
ایکس باکس مایکروسافت Xbox ۳۶۰ Slim ۴GB Xbox ۴ GB/DVD-ROM/پردازشگر اصلی: IBM PowerPC ۳ cores ۳.۲ GHz – پردازشگر گرافیکی : ۵۰۰ MHz “Xenos” – حافظه کش: ۱/شبکه بی سیم Wi-Fi شبکه Ethernet ۱۰,۵۰۰,۰۰۰
ایکس باکس مایکروسافت Xbox ۳۶۰ Slim ۳۲۰GB Xbox ۴ GB/DVD-ROM/پردازشگر اصلی: IBM PowerPC ۳ cores ۳.۲ GHz – پردازشگر گرافیکی : ۵۰۰ MHz “Xenos” – حافظه کش: ۱/شبکه بی سیم Wi-Fi شبکه Ethernet ۱۱,۵۰۰,۰۰۰
ایکس باکس مایکروسافت Xbox ۳۶۰ Slim ۲۵۰GB Xbox ۴ GB/DVD-ROM/پردازشگر اصلی: IBM PowerPC ۳ cores ۳.۲ GHz – پردازشگر گرافیکی : ۵۰۰ MHz “Xenos” – حافظه کش: ۱/شبکه بی سیم Wi-Fi شبکه Ethernet ۱۱,۵۰۰,۰۰۰
ایکس باکس مایکروسافت Xbox ۳۶۰ ۴GB Kinect Xbox ۴ GB/DVD-ROM/پردازشگر اصلی: IBM PowerPC ۳ cores ۳.۲ GHz – پردازشگر گرافیکی : ۵۰۰ MHz “Xenos” – حافظه کش: ۱/شبکه بی سیم Wi-Fi شبکه Ethernet ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
بستن