شاخص بورس

تاریخ به روز رسانی : ۱۶ / ۰۴ / ۱۳۹۷

.

نام شاخص حجم ارزش بالاترین کمترین قیمت پایانی روز قبل به روز رسانی
مقدار تغییر
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین ۱۵,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۱۷ ۱,۳۱۷ ۱,۳۱۷ -۱۶% ۱۵۵۹% ۱۷:۳۸
ح . پارس‌ خودرو ۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰ ۶۰ ۶۰ ۵,۹۰۰% ۱% ۱۴:۴۶
سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌ ۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۸۲۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۲۵۳ ۴,۲۵۳ ۴,۲۵۳ ۱۵۷% ۱۶۵۳% ۱۵:۵۸
فولاد مبارکه اصفهان ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸,۷۰۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۸۵۷ ۲,۸۵۷ ۲,۸۵۷ ۲% ۲۸۱۳% ۱۵:۴۹
سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ ومعدن‌ ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۳۶۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۹۰۰ ۱,۹۰۰ ۱,۹۰۰ ۵۷% ۱۲۱۲% ۱۶:۵۹
ح . سرمایه‌گذاری‌نیرو ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۳ ۷۶ ۷۶ -۱۰% ۸۴% ۱۷:۳۲
سایپا دیزل‌ ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۰ ۲۰۰ ۲۰۰ -۷۳% ۷۴۷% ۱۵:۵۹
توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌ ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۵۱۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۹۶۳ ۲,۰۱۱ ۲,۹۱۲ -۱۶% ۳۴۸۳% ۱۷:۱۷
آلومینیوم‌ایران‌ ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۳۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰ ۲,۰۰۰ ۲,۰۰۰ ۶۷% ۱۲۰۱% ۱۶:۱۰
شرکت نفت جی ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۷۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۳۶ ۱,۰۳۶ ۱,۰۳۶ ۴% ۱۰۰۰% ۱۴:۴۶
ح . سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌ ۸۹۹,۹۱۰,۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۲% ۲۹۴% ۱۲:۴۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۵۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۱۱ ۱,۴۱۱ ۱,۴۱۱ ۰% ۱۴۰۸% ۱۵:۲۵
ح . س.نفت وگازوپتروشیمی تأمین ۷۴۵,۹۴۰,۰۰۰ ۲۲۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۱ ۳۰۰ ۳۰۰ ۰ ۳۰۰% ۱۲:۳۹
سیمان فارس و خوزستان ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۴۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۴۳ ۱,۳۴۳ ۱,۳۴۳ -۱۱% ۱۵۰۲% ۱۳:۳۱
پالایش نفت اصفهان ۶۸۳,۷۷۰,۰۰۰ ۹۲۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۵۵ ۱,۳۵۵ ۱,۳۵۵ -۵۹% ۳۲۷۹% ۱۵:۲۸
شرکت ارتباطات سیار ایران ۵۶۷,۸۲۰,۰۰۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۰۸۹ ۱۴,۰۸۹ ۱۴,۰۸۹ -۱% ۱۴۲۳۹% ۱۳:۲۵
سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌ ۵۵۲,۳۴۰,۰۰۰ ۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۰۰ ۱,۳۰۰ ۱,۳۰۰ ۳۳% ۹۷۷% ۱۳:۱۱
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۴۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۹۶۶ ۱,۹۶۶ ۱,۹۶۶ ۰% ۱۹۵۸% ۱۲:۳۷
پالایش نفت بندرعباس ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۶۰۰ ۷,۶۰۰ ۷,۶۰۰ ۴% ۷۲۹۲% ۱۲:۳۴
بانک پاسارگاد ۴۹۴,۰۵۰,۰۰۰ ۵۲۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۶۸ ۱,۰۶۸ ۱,۰۶۸ ۵% ۱۰۱۸% ۱۲:۳۴
سرمایه‌گذاری‌ سپه‌ ۴۵۷,۴۷۰,۰۰۰ ۷۲۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۸۸ ۱,۵۸۸ ۱,۵۸۸ ۷% ۱۴۸۷% ۱۴:۲۹
ح . بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان ۴۳۶,۵۹۰,۰۰۰ ۴۳۶,۶۰۰,۰۰۰ ۱ ۱ ۱ ۰ ۱% ۱۸:۵۸
بیمه آسیا ۴۳۳,۴۰۰,۰۰۰ ۸۳۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۹۲۰ ۱,۹۲۰ ۱,۹۲۰ ۳۰% ۱۴۷۷% ۱۲:۴۲
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌ ۴۲۴,۴۰۰,۰۰۰ ۵۹۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۰۳ ۱,۴۰۳ ۱,۴۰۳ ۰ ۱۴۰۳% ۱۲:۴۸
لیزینگ‌خودروغدیر ۳۳۹,۵۱۰,۰۰۰ ۶۵۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۹۴۰ ۱,۹۴۰ ۱,۹۴۰ ۷۲% ۱۱۲۵% ۱۵:۵۹
نیرو محرکه‌ ۳۱۰,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۲۸۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۱۴۰ ۴,۱۴۰ ۴,۱۴۰ ۹۷% ۲۱۰۳% ۱۵:۴۳
سرمایه گذاری خوارزمی ۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۳۵ ۸۳۵ ۸۳۵ ۸% ۷۷۲% ۱۲:۳۵
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس ۲۷۳,۵۳۰,۰۰۰ ۶۷۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۴۶۰ ۲,۴۶۰ ۲,۴۶۰ -۳۶% ۳۸۵۲% ۱۴:۴۷
بیمه پارسیان ۲۴۲,۵۲۰,۰۰۰ ۲۲۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۱۴ ۹۱۴ ۹۱۴ -۴۸% ۱۷۶۷% ۱۴:۴۹
گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۰۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۶۷۰ ۶,۶۷۰ ۶,۶۷۰ ۹۶% ۳۴۰۵% ۱۳:۲۶
بانک‌پارسیان‌ ۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸۲ ۹۸۲ ۹۸۲ ۵% ۹۳۶% ۱۳:۱۵
رینگ‌سازی‌مشهد ۲۲۳,۴۰۰,۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۲۲۳ ۳,۲۲۳ ۳,۲۲۳ ۱۳۲% ۱۳۹۱% ۱۷:۱۷
ح . مخابرات ایران ۲۱۴,۶۰۰,۰۰۰ ۲۳۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۱ ۱,۱۰۰ ۱,۱۰۰ ۰ ۱۱۰۰% ۱۲:۳۶
ح . ایران‌ خودرو ۱۹۶,۷۶۰,۰۰۰ ۴۳۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۲۳۱ ۲,۱۵۰ ۲,۱۹۳ -۱% ۲۲۱۶% ۱۵:۲۸
پتروشیمی‌ خارک‌ ۱۹۶,۴۱۰,۰۰۰ ۳,۴۵۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷,۶۰۰ ۱۷,۶۰۰ ۱۷,۶۰۰ ۱۹% ۱۴۸۱۸% ۱۳:۱۱
ح . لیزینگ رایان‌ سایپا ۱۸۲,۳۴۰,۰۰۰ ۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۵ ۱۲۸ ۱۳۵ ۱۰% ۱۲۳% ۱۶:۴۶
ح . سیمان‌ شرق‌ ۱۸۰,۴۴۰,۰۰۰ ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹ ۹ ۹ ۰ ۹% ۱۲:۴۰
سرمایه‌گذاری‌نیرو ۱۷۱,۱۶۰,۰۰۰ ۳۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۵۵ ۱,۸۵۵ ۱,۸۵۵ ۹% ۱۷۰۱% ۱۵:۲۳
ح . لیزینگ‌صنعت‌ومعدن‌ ۱۵۶,۹۴۰,۰۰۰ ۵۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۶۵ ۳۸۱ ۳۸۱ -۱۰% ۴۲۳% ۱۲:۳۶
فولاد خراسان ۱۵۱,۱۴۰,۰۰۰ ۶۰۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰ ۴,۰۰۰ ۴,۰۰۰ ۸% ۳۶۹۹% ۱۲:۴۵
تولیدمحورخودرو ۱۳۹,۴۰۰,۰۰۰ ۵۳۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۰۴۵ ۳,۲۹۱ ۳,۸۱۷ ۵۲% ۲۵۱۳% ۱۶:۱۴
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰ ۴۹۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۹۸۰ ۳,۹۸۰ ۳,۹۸۰ ۰% ۳۹۸۶% ۱۲:۴۲
ح.سرمایه گذاری نورکوثرایرانیان ۱۱۶,۰۲۰,۰۰۰ ۵۸۰,۱۰۰,۰۰۰ ۵ ۵ ۵ ۰ ۵% ۱۴:۰۸
توسعه‌معادن‌وفلزات‌ ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۴۶۰ ۲,۴۶۰ ۲,۴۶۰ ۴% ۲۳۶۲% ۱۲:۴۰
موتوژن‌ ۱۱۳,۸۳۰,۰۰۰ ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۶۷۷ ۶,۶۷۷ ۶,۶۷۷ ۲۸% ۵۲۰۲% ۱۲:۴۷
ح . سرمایه‌گذاری‌ سپه‌ ۱۰۴,۷۳۰,۰۰۰ ۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷۰ ۱۶۰ ۱۶۰ -۹% ۱۷۶% ۱۲:۳۹
بانک ملت ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۳۰ ۹۳۰ ۹۳۰ -۱% ۹۳۶% ۱۲:۳۵
بیمه پارسیان ۹۸,۸۰۰,۰۰۰ ۱۶۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۹۱ ۱,۶۹۱ ۱,۶۹۱ -۵% ۱۷۸۰% ۱۴:۳۰
ح . فولاد مبارکه اصفهان ۹۶,۹۸۰,۰۰۰ ۱۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷۴ ۱۷۴ ۱۷۴ ۹% ۱۵۹% ۱۴:۴۳
بانک سینا ۹۵,۵۰۰,۰۰۰ ۹۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰ ۱,۰۰۰ ۱,۰۰۰ ۰% ۹۹۹% ۱۲:۳۵
بستن